Двата основни вида счетоводители и разликите между тях

Двата основни вида счетоводители и разликите между тях

Всеки един бизнес, за да бъде успешен, има опорни точки, върху които се развива и без които не може да съществува. Счетоводството е много важен елемент от бизнеса на всяка една фирма. В условията на търговски отношения като днешните, работата на една счетоводна кантора далеч не трябва да се подценява. Доброто управление на финансовите и материални активи в предприятието гарантира преди всичко стабилност и бъдещето му развитие.

Днес много фирми използват счетоводните услуги на специализирани консултантски и счетоводни къщи. Заради удобството или по лична преценка, други решават да наемат квалифициран служител като счетоводител, за да осигурява така нужната счетоводна отчетност във фирмата. В практиката са се обособили два основни вида счетоводители – оперативен счетоводител и счетоводител. Тук обаче пред управителя на фирмата възниква въпросът – кой от двата вида счетоводители ми е необходим?

Ето основните характеристики на двата вида счетоводители и основните разлики между тях.

Счетоводител

Ролята на счетоводителя във фирмата е да отчита всички приходи и разходи, настъпващи в дейността на фирмата. Освен спазващ изискванията на данъчното законодателство, подписването на данъчни декларации, изготвянето на различни отчети и други, той трябва да бъде и много добре запознат със законодателството като цяло. Счетоводителят във вашата фирма ще изпълнява ролята и на консултант по юридическите въпроси. Ето защо той трябва да бъде освен наясно с финансовото законодателство, да бъде вещ и по различни юридически въпроси, за да ви подпомага и в управленските решения на вашия бизнес. Той следва да е наясно с актуалните промени в законите, отнасящи се развитието на дейността на фирмата ви.

За да е на “ти” с нещата, би било добре човекът, когото наемате, да има опит в сферата на дейност, с която се занимава вашата фирма. Така ще бъде много по-ефективен, взимайки активно участие и в управленските решения, а и доста от спецификите във вашия бизнес ще му станат по-бързо ясни. Друго много важно условие е да имате доверие на кандидата, който ще заеме поста. Той ще бъде преди всичко ваш партньор, ще разполага с финансите на фирмата и още куп вътрешнофирмена информация. Това е неизбежно, тъй като в процеса на работа, на такъв ключов пост – много от “тайните на фирмата” вече няма да бъдат познати само на вас като управител. Добрият счетоводител трябва да работи в интерес на фирмата – да се опитва да разрешава възникнали проблеми и да бъде професионалист, на когото може да разчитате.

Представете си, че наемете счетоводител, който не е способен да разбере особеностите на бизнеса ви. Този човек не би ви вършил особена работа. Още повече, че некачествената му работа може да доведе до много финансови и правни проблеми. Затова счетоводителят на една фирма е наистина ключов кадър, за да се подценява позицията му!

Оперативен счетоводител

В бизнес средите това е вторият вид счетоводител, който много често поражда съмнения при търсенето на такъв кандидат. Оперативният счетоводител се занимава с т. нар. „първична счетоводна отчетност“ – завежда (осчетоводява) всички входящи счетоводни документи, следи за верността им, подготвя платежни и други дейности, свързани именно с първичната счетоводна отчетност.

Основната разлика с „обикновения счетоводител“ е тази, че оперативния не носи толкова голяма отговорност като главния например. Финансовите отчети и други по-важни документи се подписват от главния счетоводител във фирмата, следователно отговорността пада изцяло върху него. Оперативният до голяма степен подпомага дейността на другия, но решенията се взимат от главния такъв.

В по-малките фирми често липсват служители на двата поста – оперативен счетоводител и главен счетоводител. Работата обикновено се извършва само от един. Това се случва, тъй като много собственици свиват размерите на фирмите си и много от дейностите започват да се извършват от един човек.

Ако пък решите, че за управлението на активите във вашата фирма ще се погрижи счетоводна къща, то тогава не ви интересува особено какъв счетоводител ще ви обслужва. Важното е да имате изрядна отчетност, а тези фирми преди всичко държат на клиентите си.

Ако пък искате да наемете служител в компанията ви, то тогава вие преценете кои вид счетоводител ще бъде най-ефективен за вашата дейност, или пък и двамата. Но имайте предвид, че при изготвянето на задължителните Годишни финансови отчети и други декларации ще възникне нужда от помощта на по-високо квалифициран и опитен специалист, който ще може да ги подписва.

Share This Post